Jak Żydzi zdradzali Polskę w 1920 roku?

remfana

Cud nad Wisłą” jest wielką szkolą dla Narodu i Państwa Polskiego. Wymownie nas uczy, że Polska może się opierać tylko na Polakach zjednoczonych umiłowaniem swojej Ojczyzny i złączonych silnymi węzłami narodowymi. Jest tu zarazem wielkie ostrzeżenie przed żydami, którzy bezprzykładnie, jak w żadnym państwie, łączyli się z naszym wrogiem i działali na szkodę zagrożonego naszego bytu państwowego.

Dezercja, zdrada, sianie defetyzmu wśród ludności cywilnej, w wojsku, łączenie się wprost z wrogiem przez przyłączanie się do niego z bronią na froncie lub tworzenie oddziałów wojskowych z ludności cywilnej i przechodzenie na pomoc do wroga, by walczyć przeciw wojskom naszym — oto obraz zachowania się żydów w Polsce, dźwigającej się z okowów niewoli, która miała przed sobą postawioną kwestię „być albo nie być”. Małe tylko były wyjątki.

Tu znów niech przemówią fakty i suche komunikaty Naczelnego Dowództwa:

„Komunikat z dnia 18 kwietnia 1919 r. Front litewsko-białoruski: Wczorajsze walki o Lidę były uporczywe. Nieprzyjaciel zgromadził wielkie siły, starannie przygotował się do obrony i umocnił ważniejsze obiekty. Piechota nasza musiała kilkakrotnie łamać bagnetem opór wroga, zwłaszcza suwalski pułk piechoty, który wśród ciężkich walk ulicznych, biorąc dom za domem, oczyszczał miasto od nieprzyjaciela. Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzelając do naszych żołnierzy”.

Dodać tu należy, że kiedy wymieniony 41 pp. opuścił ze względów taktycznych czasowo Lidę, to żydzi z okien i z dachów strzelali do żołnierzy naszych, lali wrzątkiem na nich i rzucali kamieniami. Kiedy zaś później wymieniony pułk ponownie zajął miasteczko, ludność polska wskazała na kloaki, do których żydzi wrzucili siedmiu oficerów naszych, których jako ostatnio wycofujących się postrzelili, pojmali, w okrutny sposób zmasakrowali i rzucili do kloaki.

Komunikat z 19 sierpnia 1920 r:

„W Siedlcach wzięto do niewoli ochotniczy oddział żydowski, rekrutujący się z miejscowych żydów komunistów”.

Komunikat z dnia 21 sierpnia 1920 r.:

„Front środkowy… W walkach pod Dubienką, gdzie odrzuciliśmy nieprzyjaciela za Bug, odznaczył się porucznik Danielak z 11 pp., który samorzutnie, nie czekając na nadejście swej kompanii, z 8 żołnierzami zaatakował linię nieprzyjacielską, biorąc 20 jeńców do niewoli. Stwierdzono w tym okręgu, że walczy po stronie bolszewickiej oddział ochotniczy z Włodawy”.

Widzimy tu zatem niezwykłe bohaterstwo naszych żołnierzy, którzy oprócz wroga zewnętrznego musieli jeszcze pokonywać wewnętrznego wroga, żydów. Podobną sytuację mamy również w walkach zaciekłych w Białymstoku, jak stwierdza Komunikat z 24 sierpnia 1920 r.: „Front północny… Przy zdobyciu Łomży wzięto 2.000 jeńców, 9 dział, 22 karabiny maszynowe i bardzo duży materiał wojenny.

Po zajęciu przez 1-szą dywizję Legionów w dniu 22 bm. rano Białegostoku trwały w samym mieście jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 55-ą dywizją sowiecką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasilała szeregi bolszewickie”. Jeśli z powyższych Komunikatów Naczelnego Dowództwa przekonujemy się, że ludność cywilna żydowska w czasie wojny uderza sztyletem w plecy naszego żołnierza, zmagającego się z wrogiem lub łączy się z wrogiem do otwartej walki przeciw naszej Armii, to inne Komunikaty charakteryzują żydów w Armii na froncie jako dezerterów i zdrajców najpodlejszego gatunku.

Raport Dowódcy 5p. Ułanów do Szefa Sztabu Generalnego:

„Dnia 21 czerwca 1920 na odcinku IV Batalionu 106 pp. na Słuczy 3 żołnierze, żydzi przyłapani zostali na rozmowie z bolszewikami, którzy proponowali zdradzić nas i wspólnie przełamać front. Batalion ten miał w swym składzie 130 żołnierzy żydów. Dwóch żydów z wyroku Sądu Doraźnego, zostało rozstrzelanych, trzeci ułaskawiony”. „Dnia 26 czerwca również silnie zażydzony I Batalion 106 pp. bronił przyczółka mostowego w Hulsku. Trzykrotnie odważni semici uciekali z okopów i trzykrotnie ułani 5 pułku zapędzali ich płazem szabli na miejsce. W trakcie tego żyd, sierżant 106 pp. zabił dwoma kulami wachmistrza 3 szwadronu Pilcha, który zapędzał go na miejsce. Wynikiem tego boju było nowe przełamanie naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dnia 3 sierpnia 1920 r. Budionnyj skoncentrował się naprzeciwko Ostroga, bronionego przez oddziały 106 pp., do którego powróciła tymczasem większość żydów — dezerterów. Dnia czwartego o świcie garnizon Ostroga bez strzału, nie napierany przez bolszewików, panicznie wycofał się z miasta. Bolszewicy mimo trudnej przeprawy, przeszli Horyń i wyruszyli na Zdołbunowo”. „Z faktów przytoczonych wypływa, że przepełniony żydami 106 pp. służył ulubionym punktem ataku dla Budionnego i dwukrotnie odegrał fatalną rolę bezpośredniej przyczyny przełamania naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dane powyższe są w Armii naszej powszechnie znane i szeroko omawiane wśród żołnierzy. Oburzenie ich jest tak wielkie, że dalsze pozostawienie żydów w składzie Armii jest wykluczone. Nasuwa się konieczność niezwłocznego wydzielenia ich z pułków na froncie, inaczej mogą zajść krwawe ekscesy. Wartość bojowa na takim odżydzeniu może tylko zyskać”.

O tych wypadkach mówi również Wacław Sobieski:

„Niezapomnianym będzie również stanowisko tych żydów, którzy witali armię Bronsztaina-Trockiego manifestacyjnie. W czasie cofania się Gen. Szeptycki trzykrotnie przysyłał do Naczelnego Dowództwa W.P. raporty o zdradzie oficerów żydów, zaś pod Radzyminem batalion wartowniczy, składający się z żydów, przeszedł na stronę bolszewików”624.

Jeżeli się zważy, że wtedy nawała bolszewicka zbliżała się już prawie do przedmieść Warszawy, to się zrozumie nadzwyczaj ciężkie położenie naszej Armii i naszego Narodu i musi się przyznać, że jedynym ratunkiem przed żydami, jako wrogiem wewnętrznym, był nadzwyczaj doniosły rozkaz ówczesnego Ministra Spraw Wojsk. Gen. Sosnkowskiego, by żydów wydzielić z armii i osadzić w obozie koncentracyjnym w Jabłonnie.

Rozkaz ten opiewa:

„Ministerstwo Spraw Wojskowych — Oddział I Sztabu Licz. 13679 mob. Usunięcie żydów z D.O. Gen. Warszawy i formacji podległych wprost M. S. Wojsk. W związku z mnożącymi się ciągle wypadkami, świadczącymi o szkodliwej działalności elementu żydowskiego, zarządza M. S. Wojsk, co następuje: 1. Dla D. O. Gen. Warszawa. 2. Dla wszystkich Oddziałów szt. M. S. Wojsk, i Dep. M.S.W. z poszczególnymi, w drodze tych Oddz. szt. i Dow. wprost M. S. Wojsk., podlegającymi formacjami, zakładami, instytucjami itd. ad 1. D. O. Gen. Warszawa usunie ze wszystkich mu podległych formacji, stacjonowanych w Warszawie, Modlinie, Jabłonnie i Zegrzu, żydów szeregowych, pozostawiając w tych formacjach tylko 5% tego żywiołu. D. O. Gen. Warszawa wyznaczy punkt zborny, dla tych wyeliminowanych żydów, tworząc z takowych po wydzieleniu rzemieślników, oddziały robotnicze. Oddziały te powinny być formowane na sposób kompanii robotniczych o maksymalnej sile 250 szeregowych na kompanię. Na każdą taką kompanię robotniczą wyznaczy:; D.O. Gen. Warszawa 1 oficera, 5 podoficerów, 10 szeregowych wyznań chrześcijańskich. W razie zapotrzebowania oficerów niezdolnych do służby frontowej zwróci się D. O. Gen. Warszawa z zapotrzebowaniem takowych do Oddz. I Sztabu M. S. Wojsk. Po sformowaniu wymienionych kompanii robotniczych, wyda M. S. Wojsk, dalsze zarządzenia, co do numeracji i gdzie wymienione kompanie zużytkowane zostaną. Przeprowadzenie tego rozkazu należy niezwłocznie wykonać, licząc się z obecną sytuacją. O wycofaniu z formacji żydów zamelduje D. O. Gen. Warszawa do M. S. Wojsk. Oddz. I Sztabu do dnia 12. VIII. 1920 r. ad 2. Wszystkie oddziały szt. M. S. Wojsk., jak również i Departamenty usuną do 5% z podległych im (wprost M. S. Wojsk.) formacji, zakładów, instytucji itd. szeregowych żydów, oddając takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa, które ich wcieli do tworzących się robotniczych komp. Zaznacza się przy tym, że w samych biurach i kancelariach poszczególnych oddz. szt. i Departamentów, należy wszystkich żydów szeregowych usunąć. Zatrzymanie żydów w biurach lub innych instytucjach pod pretekstem, że takowi są niezbędni lub politycznie pewni, tym samym zakazuje się. Wyeliminowanie żydów i oddanie takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa winno być bezwarunkowo z dniem 12. VIII. 1920 r. skończone. Wykonanie tego rozkazu zamelduje D. O. K. Gen. Warszawa Oddziałowi I Dep. M. S. Wojsk., zawiadamiając o wykonaniu Oddz. X. Sztabu M. S. Wojsk. Otrzymują: Woj. Gub. Warszawy, D.O. Gen. Warszawa, Biuro Prezydialne, Kancelaria Wiceministra, Wszystkie Oddz. Sztabu M. S. Wojsk., Wszystkie Dep. M. S. Wojsk., Dep. dla spraw Morskich, Dow. m. Warszawy, N. Dow. W. P. Prich Płk. Szt. Gen. Szef Oddziału I.”

Jeżeli Minister Spraw Wojsk, zmuszony był do przeprowadzenia oczyszczenia Armii z żywiołu żydowskiego w najkrytyczniejszej dla Państwa chwili, bo w chwili, kiedy wróg był prawie pod murami stolicy, to czyż nie jest rzeczą niezbędną i konieczną dla Państwa oczyścić w zupełności Armię od żydów w czasie pokoju na podstawie ustawodawstwa, wyznaczającego żydów do batalionów robotniczych i nakładającego na nich progresywny podatek stosownie do zamożności?

Jeżeli służba w Armii Polskiej jest zaszczytem i chlubą dla Polaka, to nie może być w niej miejsca dla tych, którzy łapownictwem od niej się wymykają, dezerterują, szpiegostwo i zdradę uprawiają, a takimi są żydzi, bo jak mówi Wacław Sobieski w r. 1920:

„wśród zbiegłych do Śląska Górnego, a następnie wydanych Władzom Polskim, było: dezerterów 202, a w tym żydów 193, uchylających się od poboru wojskowego 411, a w tym żydów 398, działających na szkodę Państwa Polskiego 328, w tym żydów 325″.

Taką rolę odegrali żydzi w chwili powstania Państwa Polskiego. Czyż więc się godzi tych, którzy zdradzali Polskę i łączyli się z jej wrogami, stawiać na równi z tymi, którzy krwią i życiem jej bronili i dla niej wszystko poświęcili, i jednym i drugim dawać równe, jedne i te same prawa? Czy też przeciwnie? 

Czyż sprawiedliwość i instynkt samozachowawczy nie przemawia za tym, by żydom odjąć równouprawnienie i by ich wykluczając z Armii, nie dopuścić do dostaw wojskowych, żołnierzom zakazać wszelkiego stykania się z nimi, a żydom zabronić nawet blisko koszar mieszkać?

ks. dr Stanisław Trzeciak

 

Fragment z „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce”, Warszawa 1939. Reedycję książki wydało m.in. Wydawnictwo Ostoja.

źródło: nacjonalista.pl

Formularz z NeTeSFoto: Star of David Buckle – Flicker.com

Przeczytaj koniecznie:

20 Responses to “Jak Żydzi zdradzali Polskę w 1920 roku?”

 • Piotrek on 21 sierpnia 2015

  Żydzi stworzyli komunizm więc nie powinno to dziwić ze bratali sie z wrogiem wiekszosc komunistycznych srodowisk stanowili żydzi żydem był też Lenin Trocki i Stalin ponoc masoni też u nich byli, Hitler, Lenin, Stalin wszyscy byli sponsorowani przez banki szwajcarskie i amerykanskie ktorymi zarzadzaly rodziny zydowskie. Zresztą ponoć sam Piłsudski był agentem zydowsko masońskim, też zdezerterował 12 sierpnia 1920 roku gdy poddal sie do dymisji a obroną Warszawy zajął sie Tadeusz Jordan Rozwadowski wielki bohater obrońca Lwowa i Warszawy, Rozwadowski w nagrode za uratowanie Polski przed czerwoną zarazą zginął w niewyjasnionych okolicznosciach wieziony przez rok po obronie warszawy przed Piłsudskim w 26 roku. Cała historia jakiej uczą o Piłsudskim w szkołach jest zaklamana i to tak dobrze jak malo która,ten cczłowiek był kims w stylu polskiego Lenina. Nieważne jaki masz stosunek do Piłsudskiego zapoznaj sie z historią Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. I tak przy okazji cytując słowa Dmowskiego o Piłsudskim ”przyczepiło sie guwno do okrętu i krzyczy płyniemy”.

 • Mateusz on 21 sierpnia 2015

  Super artykuł. Pan Robert Brzoza – widać patriota…zdrowy patriota.

 • Mateusz on 21 sierpnia 2015

  Rozwadowski – piękny człowiek… Piłsudski – agentura.

  Książka Henryka Pająka – ,,Ponura prawda o Piłsudskim”

 • APA - druzyna on 22 sierpnia 2015

  Każdy madry i doświadczony życiem Polak dobrze wie na co stać narod zydowski.

  My radzimy :
  NIE IDZ PO NIC DO ZYDA !
  A będziesz długo zyl i szczęśliwie .

  Zydzi znaja sztuke omamiania innych narodow oraz wszystkie ich „punkty slabe” !

 • Jarek Szczecin on 22 sierpnia 2015

  Musze przyznać że ciekawy ten artykuł który dzisiaj przywitał mnie z rana.Pozdrawiam autora i właściciela tej strony,strony która jest od niedawna nr.1 w moim domu.

 • Komtur on 22 sierpnia 2015

  Jak „Gazeta Wyborcza” dowie się że taki artykuł pojawił się na tej stronie to chyba się „wściekną” :-)

 • Toek on 22 sierpnia 2015

  Brawa dla autora!!!

 • piotr on 23 sierpnia 2015

  zwykły antysemicki szmatławiec. Cytaty są fałszywe i stworzone na potrzeby tego tekstu.

 • Robert on 23 sierpnia 2015

  @piotr
  Witamy zwolennika gazety wyborczej.
  Proszę sobie zmienić email, ponieważ wstyd reprezentować takich ludzi i takie poglądy.
  Oni są antypolakami.

 • SAS on 23 sierpnia 2015

  porażające!!!

 • Maciej on 24 sierpnia 2015

  Powielać i wysyłać ten artykuł dalej , dzieki Panie Robercie .

 • viktor on 24 sierpnia 2015

  O kurcze! całą historie trzeba napisać od nowa!

 • Sławomir on 15 września 2015

  Myślę że kilka prawicowych gazet chętnie opublikuje ten artykuł. Warto

 • Witia on 30 października 2015

  Tekst napisany ręką księdza tez może nie oddawać w pełni prawdy. KrK jest niestety w rękach Żydów masonerii

 • Henryk on 10 kwietnia 2016

  ŻYDZI ZAWSZE DBALI TYLKO O SIEBIE, TO PRAWDA STARA JAK ŚWIAT !!!!!

 • Krzysztof on 17 kwietnia 2016

  dobry kawałek Polskiej historii

 • Flatearth on 16 marca 2017

  polecam również książkę w pdfie ks. dr.Stanisław Trzeciak

  „Talmud o Gojach a kwestia żydowska w Polsce”

 • Bogusław Maśliński on 24 grudnia 2017

  Tzw. rząd świata nie krzyczy że to co czytamy o nich to Antysemityzm.
  Rotszyld wypowiedział się wprost, sami ich informujemy, badamy jak daleko możemy się posunąć. Czy takim przykładem nie jest ich artykuł, cytuję: Dyktat Rotszyldów: „Co najmniej milion ludzi rocznie – to koniec waszej Europy!!!”

 • slawomir on 4 lutego 2018

  Dzis w polskim rzadzie i armi polskiej najwyzsze stanowiska piastoja zydzi sa to setki nazwiak bolek-walesa kwasniewsi komorowski itd.POLSKE nalezy odzydzic dopiero bedziemy WOLNI.Joski sie chwala ze ze sa narodem wybranym narod muj umilowany kto to powiedzial lucyfer.Bo dla BOGA wszyscy jestesmy rowni.Dlatego tyle zla na calym SWIECIE sieje to bydlo.Trzeba z tym skonczyc jak najpredzej.

 • WŁADYSŁAW on 19 lutego 2018

  Byłoby bardzo dobrze gdyby wszystkich Polaków, pochodzenia żydowskiego, a z przemienionymi polskimi nazwiskami – UJAWNIONO. Niech obywatel Polski wie kto z ważniejszych osób w pąństwie polskim jest żydem w polskim przebraniu. Każdy Żyd oficjalnie przyznający się do tej narodowości i działający dla dobra Polski także powinien być oficjalnie przedstawiony. Jeśli miałoby to się nawet społeczności żydowskiej nie podobać, to nie należy na to zwracać uwagi. LICZY SIĘ TYLKO DOBRO NASZEJ OJCZYZNY POLSKI I POLAKÓW, A NIE ŻYDÓW.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *